Công văn số 1100/UBND-GD&ĐT về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm (03/05/2021 21:47)

Công văn số 1100/ubnd-gd&đt về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 của ủy ban nhân dân quận bắc từ liêm

Công văn 1142/SGDĐT-CTTT về việc thông báo cho học sinh tạm thời dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Sở giáo dục và đào tạo. (03/05/2021 21:35)

Công văn 1142/sgdđt-cttt về việc thông báo cho học sinh tạm thời dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 của sở giáo dục và đào tạo.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa b (24/04/2021 14:58)

Quyết định về việc phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo nghị định số 105/2020/nđ-cp ngày 08/9/2020 của chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa b

Thông báo kết quả bình xét, đánh giá thi đua tháng 4/2021 (20/04/2021 15:55)

Thông báo kết quả bình xét, đánh giá thi đua tháng 4/2021

Biên bản niêm yết công khai  lương ngân sách tháng 04/2021; hỗ trợ học phí, bán trú, thứ 7 tháng 03/2021 của CBGVNV; Các khoản thu-chi, kinh phí ngân sách còn lại trong Tháng 04/2021 (12/04/2021 7:29)

Biên bản niêm yết công khai  lương ngân sách tháng 04/2021; hỗ trợ học phí, bán trú, thứ 7 tháng 03/2021 của cbgvnv; các khoản thu-chi, kinh phí ngân sách còn lại trong tháng 04/2021