Công văn số 460/UBND- KGVX ngày 15/02/2021 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc học sinh sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 460/UBND- KGVX ngày 15/02/2021 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc học sinh sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19