Từ 10/05/2021 đến 16/05/2021

Thời gian Họ và tên Nội dung công tác Địa điểm
Thứ hai (10/05/2021)
.

Nguyễn Việt Nga

Làm việc tại trường
Họp BGH-BLT
Họp trực tuyến công tác PCDB covid-19

Tại trường
Tại UBND phường
Thứ ba (11/05/2021)
.

Nguyễn Việt Nga

Làm việc tại trường

Tại trường
Thứ tư (12/05/2021)
.

Nguyễn Việt Nga

Làm việc tại trường

Tại trường
Thứ năm (13/05/2021)
.

Nguyễn Việt Nga

Làm việc tại trường

Tại trường
Thứ sáu (14/05/2021)
.

Nguyễn Việt Nga

Làm việc tại trường

Tại trường