Công văn số 1100/UBND-GD&ĐT về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm (03/05/2021 21:47)

Công văn số 1100/UBND-GD&ĐT về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm

     Thực hiện công điện số 06/QĐ-CT ngày 03/5/2021 của chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các vă bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 1142/SGDĐT-CTTT ngày 03/5/2021 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. UBND quận Bắc Từ Liêm đã ra công văn số 1100/UBND-GD&ĐT về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

     Dưới đây là nội dung công văn:

/ckfinder/userfiles/files/cv-1100.pdf