Công văn 1142/SGDĐT-CTTT về việc thông báo cho học sinh tạm thời dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Sở giáo dục và đào tạo. (03/05/2021 21:35)

Công văn 1142/SGDĐT-CTTT về việc thông báo cho học sinh tạm thời dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Sở giáo dục và đào tạo.

    Ngày 03/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội vừa ra Công văn số 1142/SGDDT-CTTT về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.