Bài thơ: Gió (23/04/2021 11:41)

Bài thơ: Gió

Tôi tên là Gió
Đi khắp mọi nơi
Công việc của tôi 
Không bao giờ nghỉ


Tháng ngày chăm chỉ
Tôi dài hơn sông
Suốt đời mênh mông
Rộng hơn biển cả
Tôi tên là Gió 
Các bạn nhớ không ?
Tôi không dáng hình
Tên tôi là Gió...