GAĐT: KHÁM PHÁ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN (29/04/2021 20:0)

GAĐT: KHÁM PHÁ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Đề tài: Một số hiện tượng tự nhiên

Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi

Giáo viên: Tạ Thị Thanh

/ckfinder/userfiles/files/mot%20so%20hien%20tuong%20tu%20nhien(1).ppt